Tillitsvalgtavtale

2020 - 2022

mellom

Lederne i Equinor

og

Equinor ASA

 

Innhold

 

1

Særlige bestemmelser

3

1.1

Avtalens omfang og hjemmel

3

1.2

Tillitsvalgte i Lederne i Equinor

3

1.2.1

Tillitsvalgte med tjenestefri

3

1.2.2

Lokalt

3

1.2.3

Leder/og øvrige tillitsvalgte uten tjenestefri

4

1.2.4

Generelt

4

1.3

Saksgangsregler

4

1.4

Møter i Lederne i Equinor

4

2

Alminnelige vilkår tillitsvalgte

5

2.1

Vilkår for tillitsvalgte med tjenestefri

5

2.2

Vilkår for tillitsvalgte uten tjenestefri

6

2.2.1

Forhandlingsmøter mellom Lederne i Equinor og Equinor

6

2.2.2

Møter og tillitsvalgtopplæring/verv i Lederne

7

2.3

Kontor og utstyr

7

3

Samarbeidsorganene (AMU, BU og AU)

7

3.1

Bedriftsutvalg (BU)/Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

7

3.2

Landansatte

8

3.3

Sokkelansatte

8

4

Alminnelige vilkår for hovedverneombud (HVO)

8

4.1

Generelle vilkår

8

4.2

HVO sokkel

8

4.2.1

Hovedverneombud med tjenestefri

8

4.2.2

Hovedverneombud på deltid (50% stilling)

9

4.2.3

Øvrige hovedverneombud

9

4.3

HVO land

9

4.3.1

Hovedverneombud med tjenestefri

9

4.3.2

Hovedverneombud på deltid (50%)

9

4.3.3

Øvrige hovedverneombud

9

4.4

Oversikt

10

5

Forståelse og varighet av tillitsvalgtavtalen

10

2

1 Særlige bestemmelser

1.1 Avtalens omfang og hjemmel

Avtale omfatter Equinor ASA og Lederne i Equinor. Den regulerer arbeids- og lønnsforhold for tillitsvalgte i Lederne i Equinor og medlemmer som velges til verv i AMU/BU og underutvalg av disse, eller som hovedvernombud.

Denne avtale tar utgangspunkt i Hovedavtalen mellom NHO og Lederne og Arbeidsmiljøloven.

Avtalen forutsetter opprettholdelse av en samarbeidsstruktur mellom Ledernes avdelinger på tvers av avtaleområdene.

1.2 Tillitsvalgte i Lederne i Equinor

Ved kontor- og driftssteder der det er opprettet avdeling i Lederne i Equinor, velges tillitsvalgte iht. bestemmelsene i Hovedavtalen.

1.2.1Tillitsvalgte med tjenestefri

Leder av Lederne i Equinor gis tjenestefri med lønn fra sin ordinære stilling.

Leder er lokalisert ved Equinors hovedkontor på Forus. Administrativ oppfølging i forbindelse med reiser, fravær og timeregistrering ivaretas av den enhet som Equinor til enhver tid bestemmer.

På sokkelen kan Ledernes medlemmer velge 1 tillitsvalgt pr. skift. Det skal blant disse plasstillitsvalgte utpekes en hovedtillitsvalgt som er Ledernes lokale representant ovenfor Equinor.

Ved tjeneste på feltene avtales avspaseringstidspunkt mellom den administrativt ansvarlige PL-enhet og Lederne.

1.2.2Lokalt

Forøvrig avtales lokalt mellom Lederne og bedriften behovet for at lokale tillitsvalgte gis tjenestefri med lønn for å ivareta sitt verv, fortrinnsvis foreningsleder.

Tillitsvalgte utfører sin tjeneste og gis kontorplass ved det kontor- eller driftssted de er valgt.

3

1.2.3Leder/og øvrige tillitsvalgte uten tjenestefri

Leder og øvrige tillitsvalgte for Ledernes avdeling på kontor- og driftssteder som ikke har fast avtalt tjenestefri, skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver ihht Arbeidsleder- avtalens bestemmelser.

1.2.4Generelt

Bedriften godkjenner tids- og kostnadsregistreringer i SAP i. Bedriften dekker reiser i forbindelse med utførelse av vervet etter Equinors reiseregulativ og reisepolitikk.

Tillitsvalgte med tjenestefri følger bedriftens alminnelige arbeidstid for dagtidsansatte.

Det står partene fritt i avtaleperioden å reforhandle antall tillitsvalgte med tjenestefri.

(Vedlegg: Oversikt over tillitsvalgte).

1.3 Saksgangsregler

I alle spørsmål mellom bedrift og -forening, skal tillitsvalgte henvende seg til lokal PL- enhet eller lokal ledelse ved de steder de er valgt. I saker hvor en lokalt ikke blir enige skrives det et notat hvor begge parter fremlegger sitt syn.

Notatet oversendes personalfunksjonen, PL (People and Leadership) og tillitsvalgte sentralt for videre behandling.

Tvist om forståelse av tariffavtaler skal internt håndteres mellom partene sentralt i bedriften.

På sokkelen er plattformsjefen eller dennes stedfortreder bedriftens representant og dermed den plasstillitsvalgtes/gruppetillitsvalgtes kontaktperson.

Dersom den tillitsvalgtes henvendelser innebærer at den daglige arbeidssituasjon/ arbeidstid kan bli berørt - f.eks. ved tjenestefri, skal den tillitsvalgte straks ta kontakt med nærmeste overordnede.

Hvis bedriften ikke kan gi svar på henvendelser innen 8 dager, skal Lederne umiddelbart ha tilbakemelding om når svar vil foreligge. Saken skal behandles uten ugrunnet opphold.

1.4 Møter i Lederne i Equinor

For fellesstyremøter og møter i samarbeidsutvalget gis tjenestefri med lønn. Antall møter det gis kompensasjon for er begrenset til 4 møter i hvert fellesstyre pr. år. Hvert møte kan ha en varighet på inntil 2 dager.

Ovennevnte møter skal avholdes på Equinors kontorsteder innenlands.

Bedriften dekker reise og oppholdsutgifter i henhold til det reiseregulativ den enkelte er omfattet av.

4

For utsendinger til årsmøte og styremøter i Ledernes avdelinger på sokkelen skal bare tvingende driftsmessige hensyn være til hinder for tjenestefritak.

Det skal i god tid på forhånd søkes om tjenestefri for de som er uttatt til å møte. Bedriften skal bekrefte hvem som kan gis fri.

Utsendinger som må møte på årsmøte i sin ordinære oppholdsperiode opprettholder full lønn. For styremøte i Lederne gis som hovedregel inntil 1.dag fri med full lønn.

Bedriften dekker reise i forbindelse med års-, styre- eller gruppemøter i foreningen til driftsenhetenes kontorsteder, der det ikke er mulig å komme frem og tilbake til plattformen samme dag dekker også bedriften overnatting og diett.

For medlemmer som møter i sin friperiode har bedriften ingen kompensasjonsforpliktelser utover reiseutgifter fra hjemsted til driftsenhetenes kontorsteder.

Lederne i Equinor vil bestrebe seg på å legge møtene slik at de avholdes i de tillitsvalgtes friperioder. Eventuelle møter i oppholdsperioden skal normalt avvikles i tidsrommet fra tirsdag til torsdag, alternativt skal vararepresentant innkalles.

Dekning av reiseutgifter er begrenset til 4 møter i året. Bedriften skal underrettes om hvilke tillitsvalgte som innkalles.

2 Alminnelige vilkår tillitsvalgte

2.1 Vilkår for tillitsvalgte med tjenestefri

Tillitsvalgte som har tjenestefri har rett til å gå tilbake til tilsvarende stilling etter endt permisjon.

Oppfølgingssamtale gjennomføres med respektive PL-enhet 1 gang årlig. I tillegg vil det bli avholdt medarbeidersamtale med den tillitsvalgtes leder.

Ved langvarig permisjon for heltidstillitsvalgte vil bedriften i permisjonstiden, i samarbeid med den tillitsvalgte, legge forholdene til rette for nødvendig oppdatering innenfor den tillitsvalgtes eget – eller annet relevant – fagområde.

Tillitsvalgte som har tjenestefri skal kunne søke og tiltre ny stilling innen selskapet på linje med andre ansatte i den tiden vedkommende har tjenestefri.

Sentrale og lokale tillitsvalgte som har tjenestefri får dekket utgifter til elektronisk kommunikasjon i tjenesten, ref. administrative bestemmelser for lgr. I 41-43. Skattemessige konsekvenser dekkes av den ansatte.

Sentrale og lokale tillitsvalgte oppebærer alle faste tillegg som innehas ved tiltredelse av vervet, samt eventuelle nye faste tillegg som er knyttet til stillingen.

5

Ansatte som lønnes etter Equinors tarifflønnssystem på sokkelen vil være omfattet av overenskomsten mellom NHO/Norsk olje og gass og Lederne.

Tillitsvalgte med tjenestefri vil oppebære sin lønn og følge ordinær lønnsutvikling for stillingen.

Dersom den tillitsvalgte må endre arbeidssted for å tiltre vervet, gjelder Equinors flytte- eller mobilitetsregulativ. For sokkelansatte vil mobilitetstillegget ikke komme til anvendelse.

Da enkelte tillitsvalgte har utstrakt reisevirksomhet kan det etter avtale gis anledning til å bo på hotell fremfor i leilighet på arbeidsstedet. Det vil likevel ikke være anledning til opptjening av avspaseringstimer for «aktiv reise på fritid» eller «opptjening av fritid/kompensasjon for reise/opphold» i forbindelse med pendlingen og opphold på arbeidsstedet.

Sentrale og lokale tillitsvalgte på heltid utbetales en fast godtgjørelse som dekker all ulempe ved ujevn arbeidstid. Godtgjørelsen beregnes tilsvarende 250 timer overtid i henhold til særavtale, sokkelavtalen, sokkelregulativet/særavtale sokkel sine bestemmelser.

Ordningen med fast overtidsgodtgjørelse gjelder kun for tillitsvalgte som er overtidsberettiget. For ansatte som har fast overtid vil denne bestemmelsen ikke komme til anvendelse.

Beregningsgrunnlaget er tarifflønnstabellens lønnsgruppe H trinn 10 inklusive sokkelkompensasjonen for tillitsvalgte med sokkelkontrakt.

Beregningsgrunnlaget er tarifflønnstabellens lønnsgruppe H trinn 10 for tillitsvalgte uten sokkelkontrakt.

Tillitsvalgte på deltid (50% stilling) utbetales en fast godtgjørelse som tilsvarer 50% av ovennevnte ordning. Dette dekker all ulempe ved ujevn arbeidstid i den tid vedkommende fungerer i vervet.

2.2 Vilkår for tillitsvalgte uten tjenestefri

Bedriften dekker telefonutgifter for foreningens lokale leder med den faste ytelsen for ”Elektronisk kommunikasjon”, ref. Særavtalen.

2.2.1Forhandlingsmøter mellom Lederne i Equinor og Equinor

Forhandlingsmøter og øvrige avtalte møter med bedriften under dette punkt defineres som avtalte møter iht. Arbeidsleder-avtalens bestemmelser.

Permisjon med lønn gis under drøftelser, møter og forhandlinger med bedriften. Forhandlingsmøter i den tillitsvalgtes fritid godtgjøres med overtidsbetaling for medgått møtetid dersom den tillitsvalgte er overtidsberettiget.

6

Reise- og oppholdsutgifter dekkes av bedriften etter det reiseregulativ den tillitsvalgte er omfattet av.

2.2.2Møter og tillitsvalgtopplæring/verv i Lederne

Tillitsvalgte i bedriften og ansatte med tillitsverv innen Lederne hovedorganisasjon skal ikke nektes tjenestefrihet uten tvingende grunn når de blir innkalt til møter og forhandlinger av Ledernes hovedorganisasjon eller skal delta i fagkurs eller annen faglig opplysningsvirksomhet, herunder også deltakelse i faglige delegasjoner.

Heltidstillitsvalgte beholder sin lønn, øvrige tillitsvalgte gis tjenestefri uten lønn. Reise og oppholdsutgifter dekkes ikke av bedriften.

Medlemmer som utdannes til tillitsverv som nevnt foran skal også i rimelig utstrekning gis tjenestefrihet når de skal delta i fagkurs eller annen faglig opplysningsvirksomhet. Forespørsel om tjenestefrihet skal rettes til og avtales med lokal PL-enhet så tidlig som mulig. Lønn, reise og oppholdsutgifter dekkes ikke av bedriften.

Tillitsvalgte i bedriften som blir valgt på heltid til verv på forbundsplan vil bli innvilget permisjon uten lønn for valgperioden.

2.3 Kontor og utstyr

Equinor skal sørge for kontorplass og kontorutstyr for tillitsvalgte med tjenestefri. Tilsvarende søkes nevnte forhold lagt til rette for øvrige tillitsvalgte.

Bedriften bistår og dekker kostnader med administrative tjenester i forbindelse med oppdatering og vedlikehold av personalsystem (p.t. SAP) for å ivareta medlemsregistrering og fagforening og kontingentinnkreving.

3 Samarbeidsorganene (AMU, BU og AU)

3.1 Bedriftsutvalg (BU)/Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Foreningens medlemmer som er valgt til verv i BU/AMU skal gis rimelige arbeidsvilkår.

Arbeidsvilkårene tilrettelegges slik at BU/AMU medlemmer kan få fri til eventuelt forberedende møte med arbeidstakernes representanter i disse utvalgene.

Representanter for de ansatte i BU/AMU og avdelingsutvalg (AU) skal ha tilhørighet i den enhet, henholdsvis det geografiske området, hvor aktuelt samarbeidsorgan er etablert eller dekker.

Reisekostnader fra sokkel eller hjemsted til ovennevnte møter dekkes av bedriften iht. det regulativ den enkelte er omfattet av.

7

For ansattes representanter som er leder- eller nestleder i BU/AMU dekker bedriften telefonutgifter med den faste ytelsen for ”Elektronisk kommunikasjon”, ref. Særavtalen.

3.2 Landansatte

Representanter for de ansatte i BU/AMU og avdelingsutvalg (AU) beholder lønn og kompensasjoner under utøvelsen av sine verv.

Overtidsberettigede medlemmer som møter i sin fritid godtgjøres med 3 timers overtidskompensasjon til forberedende møter. I tillegg gis det minimum 3 timers overtidskompensasjon for medgått BU/AMU møtetid.

3.3 Sokkelansatte

Medlemmer som møter i sin oppholdsperiode opprettholder full lønn inklusive faste tillegg. Det betales ikke overtidsgodtgjørelse.

Overtidsberettigede medlemmer som møter i sin fritid godtgjøres med 3 timers overtidskompensasjon til forberedende møter. I tillegg gis det minimum 3 timers overtidskompensasjon for medgått BU/AMU møtetid.

4 Alminnelige vilkår for hovedverneombud (HVO)

4.1 Generelle vilkår

Hovedverneombud (HVO) som har tjenestefri for å utføre sitt verv opprettholder sin lønn i den stilling vedkommende forlot for å tre inn i vervet. HVO følger sin gruppes lønns- og kompetanseutvikling. HVO oppebærer alle faste tillegg vedkommende hadde ved tiltredelse av vervet, samt eventuelle nye faste tillegg som er knyttet til stillingen.

Bedriften dekker telefonutgifter med den faste ytelsen for ”Elektronisk kommunikasjon”, ref. Særavtalen.

4.2 HVO sokkel

HVO utbetales en fast godtgjørelse av sin sokkellønn. Denne dekker alle ulemper ved ujevn arbeidstid under regulær oppholdsperiode.

Avtalte møter eller konferanser med bedriften i HVOs friperiode godtgjøres med 165% av samlet timelønn for medgått tid. Godtgjørelse for avtalte kurs i friperioden vil bli dekket iht. gjeldene bestemmelser.

4.2.1Hovedverneombud med tjenestefri

HVO utbetales en fast godtgjørelse på 10% av sokkellønn iht. pkt 4.2.

8

4.2.2Hovedverneombud på deltid (50% stilling)

HVO som arbeider i 50% stilling i sin oppholdsperiode utbetales en fast godtgjørelse på 5% av sokkellønn iht. pkt 4.2.

4.2.3Øvrige hovedverneombud

HVO arbeider i sin ordinære stilling på sokkelen og får tjenestefri ved behov. Tjenestefri rapporteres til plattformsjef.

4.3HVO land

4.3.1Hovedverneombud med tjenestefri

HVO som er overtidsberettiget utbetales en fast godtgjørelse som dekker all ulempe ved ujevn arbeidstid.

Godtgjørelsen beregnes tilsvarende 250 timer overtid i henhold til sokkelavtalen, sokkelregulativet/særavtale sokkel sine bestemmelser.

Beregningsgrunnlaget er tarifflønnstabellens lønnsgruppe H trinn 10 inklusive sokkelkompensasjonen for tillitsvalgte med sokkelkontrakt.

Beregningsgrunnlaget er tarifflønnstabellens lønnsgruppe H trinn 10 for tillitsvalgte uten sokkelkontrakt.

Ordningene med fast godtgjørelse gjelder kun for HVO som er overtidsberettiget.

HVO får dekket utgifter til elektronisk kommunikasjon i tjenesten, ref. administrative bestemmelser for lgr. I 41-43, i stedet for den faste ytelsen for ”Elektronisk kommunikasjon”. Skattemessige konsekvenser dekkes av den ansatte.

4.3.2Hovedverneombud på deltid (50%)

HVO utbetales en fast godtgjørelse som tilsvarer 50% av ovennevnte ordning for overtidsgodtgjørelse. Dette dekker all ulempe ved ujevn arbeidstid i den tid vedkommende fungerer i vervet..

4.3.3Øvrige hovedverneombud

HVO arbeider i sin ordinære stilling og får tjenestefri etter behov. Tjenestefri rapporteres til nærmeste overordnede.

Avtalte møter eller konferanser med bedriften i HVOs fritid godtgjøres med overtidsbetaling, dersom den ansatte er overtidsberettiget.

9

4.4 Oversikt

Oversikt over HVOer sokkel og land følger som vedlegg til denne avtale.

5 Forståelse og varighet av tillitsvalgtavtalen

Oppstår det tvist om forståelsen av denne avtale, skal tvisten først søkes løst ved drøftelser lokalt mellom partene på bedriften. Dersom det ikke oppnås enighet skal tvisten bringes inn for Hovedorganisasjonene.

Denne avtalen er en del av særavtalen mellom Lederne i Equinor og Equinor og har varighet og utløp felles med særavtalen, første gang 30.06.2022.

Stavanger, 16.03.2021

For Equinor ASA

For Lederne i Equinor

Hege Nilsen

Hallstein Tonning

10