Lederne særavtale ” Sokkelavtalen 4.A” 2020 - 2022

Særavtale

2020 – 2022

Sokkelavtalen 4.A

mellom

Equinor ASA

og

Lederne i Equinor

Side 1 av 8

Lederne særavtale ” Sokkelavtalen 4.A” 2020 - 2022

1

Særavtalens hjemmel og omfang

3

1.1

Hjemmel

3

1.2

Omfang

3

2

Lønnsbestemmelser

3

2.1

Lønnssystem

3

2.2

Lønnstabell

3

2.3

Lønnsgruppe Individuell (I)

3

2.4

Inngangsnivå tarifflønnstabellen

4

2.5

Karrierestiger - lønnsinnplassering

4

2.6

Avtalefestede karrierestiger

4

3

Øvrige lønnsbestemmelser

5

3.1

Vikariat

5

3.2

Myndighetspålagte oppgaver

6

3.3

Søk- og redningslag sokkel

6

3.4

Sentralt kontrollrommstillegg (SKR-tillegg)

6

3.5

Endring av arbeidsplan, ressursgruppe i Forpleining

6

4

Særavtalens varighet

7

App A

Karrierestiger

8

A.1

Fagoperatør/tekniker

8

A.2

Operatør logistikk og radio - sokkel. (Kranfører og materialforvalter u/fagbrev samt

 

 

radiooperatør.)

8

A.3

Operatør logistikk. (dekk/lagerarbeider, og mindre enn 50 % stilling i kran). Servicearbeider

 

med fagbrev og servicearbeider med fagbrev i kombistilling

8

A.4

Resepsjonist og evt sekretær - sokkel

8

A.5

Fagansvarlig kjøkken -sokkel

9

A.6

Kokk og baker - sokkel

9

A.7

Fagansvarlig renhold - sokkel

9

A.8

Servicearbeidere uten fagbrev men i kombistilling

9

A.9

Operatør logistikk (Dekk eller lager) og servicearbeidere uten fagbrev - sokkel

9

Side 2 av 8

Lederne særavtale ” Sokkelavtalen 4.A” 2020 - 2022

1 Særavtalens hjemmel og omfang

1.1Hjemmel

Under henvisning til sokkeloverenskomsten mellom NHO/Norsk olje og gass - Lederne, avsnitt 4A punkt 4 om ”Bedriftstilpasset lønnsystem for operatørbedrifter”, er det inngått følgende særavtale mellom Equinor og Lederne i Equinor.

Hovedavtalen Lederne/NHO gjelder i sin helhet.

1.2Omfang

Avtalen gjelder for Ledernes medlemmer som er ansatt i Equinor ASA og lønnes etter Equinors lønnsystem for tariffstillinger på sokkelen.

For andre vilkår enn de som står i denne avtalen, vises til sokkeloverenskomstens bestemmelser.

2 Lønnsbestemmelser

2.1Lønnssystem

Ledernes medlemmer i Equinor skal avlønnes etter Equinors tarifflønnssystem. Lønnssystemets tabell er en del av særavtalen

2.2Lønnstabell

Lønnstabellen for de som omfattes av sokkelavtalen samordnes med lønnstabell tariff land med fratrekk av 7,71 % på månedslønn/årslønn for 2-4 rotasjon. For arbeidsplaner med høyere årstimetall enn 1460 t øker månedslønn/årslønn tilsvarende.

2.3Lønnsgruppe Individuell (I)

Den tarifferte lønnstabellen på sokkel utvides med en lønnsgruppe Individuell (I). Denne lønnsgruppen er ikke inndelt i ansiennitetstrinn. Fagansvarlig kjøkken og fagansvarlig renhold er ikke omfattet av punkt 2.3.

Nye fagansvarlige innplasseres i min. H5 og gis et tillegg på kr 25.000,- inklusiv feriepenger og sokkelkompensasjon til og med H10. Deretter gis det en årlig økning på kr. 6.000.- inklusive sokkelkompensasjon og feriepenger i de påfølgende 6 år.

For personell som avlønnes i denne lønnsgruppen reduseres eventuelle personlige tillegg tilsvarende fagansvarligtillegget, ansiennitetstillegget og det årlige tillegget på kr 6.000.-

Stilling som fagansvarlig inngår i en ordning med rotasjon mot land.

Side 3 av 8

Lederne særavtale ” Sokkelavtalen 4.A” 2020 - 2022

Vilkåret for innplassering i ny lønnsgruppe er stilling som fagansvarlig på sokkel. Fagansvarligstillingen og lønnsgruppe Individuell vil gjelde fra innføring av ny organisasjonsmodell på sokkelen. Det tas forbehold om endelig valg av tittel for stillingen.

Den enkeltes tarifflønn inklusive feriepenger tillegges 7,71% i avtaleperioden på land.

Ved landopphold tilkommer den fagansvarlige et tillegg på kroner 50.000,- pr år. Beløpet er inklusive sokkelkompensasjon og feriepenger.

I avtaleperioden på land vil ulempekompensasjonen for å være på sokkelen, så som skiftgodtgjørelse etc, opphøre.

Overtidstillegg ihht sokkelavtalens bestemmelser.

2.4Inngangsnivå tarifflønnstabellen

Inngangsnivå i tarifflønnstabellen er angitt i den enkelte karrierestige.

2.5Karrierestiger - lønnsinnplassering

Ved nyansettelse godskrives ekstern relevant arbeidserfaring normalt med inntil 5 års ansiennitet/ trinn i karrierestigen. Maksimal uttelling for ekstern erfaring er spesifisert i den enkelte karrierestige.

Det gis uttelling for omsorgsarbeid og førstegangstjeneste.

2.6Avtalefestede karrierestiger

De ulike stillingene/stillingsgruppene som lønnes etter tarifflønnstabellen er plassert i avtalefestede karrierestiger med fastlagt inngangsnivå, opprykkskriterier og topplønn.

Det gis opprykk til ny lønnsgruppe pr. 1.6. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt.

Det er krav om mer enn 6 måneders intern erfaring for å bli omfattet av ansiennitets- regulering. Dette innebærer at arbeidstakere som ansettes i tiden 1.12 - 31.5 ikke vil få ansiennitetsopprykk ved lønnsregulering 1.6. Arbeidstakere som ansettes i tiden 1.6 -30.11. gis ansiennitetsopprykk 1.6. det påfølgende år.

Ved opprykk til et høyere karriereløp innplasseres den enkelte arbeidstaker i det lønnstrinn som kronemessig ligger nærmest over i det nye karriereløpet og i tillegg gis ett ansiennitetstrinn.

Topplønn i de ulike karriereløp nås kun gjennom Equinorerfaring. Opprykkskriterier er beskrevet i aktuelle karriereløp.

Det gis ikke individuell lønnsvurdering for ansatte omfattet av avtalefestede karrierestiger.

Side 4 av 8

Lederne særavtale ” Sokkelavtalen 4.A” 2020 - 2022

3 Øvrige lønnsbestemmelser

3.1Vikariat

Ved fungering i lederstilling med personalansvar gis et tillegg på 15% av grunnlønn. Dagsats fastsettes ved å bruke 134 som delingstall.

For installasjoner uten leder på natt får ansvarlig tekniker 10% av grunnlønn beregnet fra første til siste dato i hele perioden fungeringen skjer.

Ved fungering i annen høyere stilling innen tariff gjelder følgende:

Servicearbeidere som fungerer i stilling som renholdsleder og dekksarbeider som kranfører, gis et tillegg på kr 25,- pr time

Øvrig fungering innen tariff utbetales med kr 12,- pr. time

3.2Myndighetspålagte oppgaver

Operatør/ tekniker som utfører myndighetspålagte oppgaver innenfor elektro og måleteknikk betales et tillegg på kr 5.000,-. Tillegget er inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

3.3Søk- og redningslag sokkel

Det gis et tillegg på kroner 10.000,- pr år for deltakelse i søk- og redningslag. Tillegget er inklusiv feriepenger og sokkelkompensasjon.

Bedriften har besluttet at helivakter som det stilles samme kompetansekrav til som det personellet som inngår i s&r-laget er berettiget tillegget etter samme prinsipper som nevnt ovenfor.

3.4Sentralt kontrollrommstillegg (SKR-tillegg)

Prosessteknikere som betjener sentralt kontrollrom (SKR) på Equinors installasjoner på sokkelen, gis et tillegg på kr. 12,00 per arbeidet time.

3.5Endring av arbeidsplan, ressursgruppe i Forpleining

Endring av arbeidsplan innen forpleining sine faste skiftedager i samme uke for ansatte i Ressursgruppen i Equinor Forpleining kompenseres ikke etter pkt 3.4 i sokkelavtalen «Endring av arbeidsplan og arbeidssted».

Det normale er en fast 2-4 rotasjon med fast byttedag, og unntaket er fleksibiliteten ved bytte av plattform for å komme inn i et nytt vikariat i forbindelse med fravær, permisjoner, midlertidig trappetrinnstilling el.

Side 5 av 8

Lederne særavtale ” Sokkelavtalen 4.A” 2020 - 2022

4 Særavtalens varighet

Denne særavtale har samme varighet som sokkeloverenskomsten mellom NHO/Norsk olje og gass og Lederne.

Stavanger, 16.03.2021

for Equinor ASA

for Lederne i Equinor

______________________

______________________

Hege Nilsen

Hallstein Tonning

Side 6 av 8

Lederne særavtale ” Sokkelavtalen 4.A” 2020 - 2022

App A Karrierestiger

Det er etablert egne karriereløp for følgende stillinger/stillingsgrupper:

A.1 Fagoperatør/tekniker.

(Flg. fagområder omfattes. Fagbrev innen: Prosess, mekanisk, elektro, automasjon, instrument, laborant, logistikk (kran og material,)

Kranfører på sokkel uten fagbrev som er fylt 58 år, og som har 15 års erfaring som kranfører på sokkel, innplasseres i samme karriereløp som kranfører sokkel med fagbrev. Fagoperatører/teknikere med fagbrev har inngang i henholdsvis lønnstrinn F1 og F2 (4 og 4,5 års fag). Ekstern erfaring godskrives med inntil 7 år,dvs.tom lgr.H3.

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Lgr

F1

F2

F3

G2

G3

G4

G5

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

A.2 Operatør logistikk og radio - sokkel. (Kranfører og materialforvalter u/fagbrev samt radiooperatør.)

Stillinger innenfor logistikk og radio sokkel har inngang i lønnstrinn F2. Ekstern erfaring godskrives med inntil 5 år, dvs. tom lgr. G5.

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lgr

F2

F3

F4

F5

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

A.3 Operatør logistikk. (dekk/lagerarbeider). Servicearbeider med fagbrev og servicearbeider med fagbrev i kombistilling.

Kombinasjonsstillinger sokkel har inngang i lønnstrinn C3. Ekstern erfaring godskrives med inntil 5 år, dvs. tom lgr. C8.

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lgr

C3

C4

C5

C6

C7

C8

D7

D8

E7

E8

E9

E10

A.4 Resepsjonist og evt sekretær - sokkel.

Stillinger som sekretær og evt resepsjonist sokkel har inngang i lønnstrinn E1. Ekstern erfaring godskrives med inntil 5 år, dvs. tom lgr. E6.

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lgr

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

F8

F9

F10

Side 7 av 8

Lederne særavtale ” Sokkelavtalen 4.A” 2020 - 2022

A.5 Fagansvarlig kjøkken -sokkel

Fagansvarlig (gjelder også for kokk med Fagansvarlig kjøkken oppgaver) har inngang i lønnstrinn F3. Ekstern erfaring godskrives med inntil 5 år, dvs. tom lgr. F8.

År

0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lgr

F3

 

F4

F5

F6

F7

F8

G8

H5

H6

H7

H8

H9

A.6

 

Kokk og baker - sokkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokk og baker - sokkel følger nedenstående karrierestige. Ekstern erfaring godskrives med inntil 5 år. dvs. tom lgr. E7.

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lgr

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

F8

G7

G8

G9

G10

Kokk m/fagbrev som utfører Fagansvarlig kjøkken oppgaver følger karriereløpet som Fagansvarlig kjøkken.

A.7 Fagansvarlig renhold - sokkel.

Fagansvarlig renhold på sokkel følger nedenstående karrirestige. Ekstern erfaring godskrives med inntil 5 år. dvs. tom lgr. D6.

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lgr

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

E8

F8

G7

G8

G9

G10

Ovenstående karrierestige gjelder også for fagansvarlig renhold (husøkonom) som roterer til Florø.

A.8 Servicearbeidere uten fagbrev men i kombistilling.

Servicearbeider uten fagbrev men i kombinasjonsstilling lønnes etter nedenstående karrierestige. Ekstern erfaring godskrives med inntil 5 år, dvs. tom lgr. C6.

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lgr

B3

B4

B5

B6

C5

C6

C7

C8

D7

D8

D9

D10

A.9 Operatør logistikk (Dekk eller lager) og servicearbeidere uten fagbrev - sokkel

Operatør logistikk (Dekk eller lager), servicearbeidere uten fagbrev har inngang i lønnstrinn A3. Ekstern erfaring godskrives med inntil 5 år, dvs. tom lgr. B6.

 

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Lgr

A3

A4

A5

A6

B5

B6

B7

B8

C7

C8

C9

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 8 av 8