EQUINORS

SOKKELREGULATIV

2020 - 2022

EQUINORS SOKKELREGULATIV

Formål

Gi oversikt over lønns- og arbeidsvilkår som framgår av sokkelregulativet

Omfang

Regulativet omfatter alle ansatte både helt og delvis sokkelbasert personell, som gjør tjeneste på såvel faste som mobile innretninger på norsk kontinentalsokkel, og som avlønnes etter Equinors lønnstabell. Ansatte i stillinger som omfattes av sokkeloverenskomsten mellom NHO/Norsk olje og gass og YS/ SAFE,LO/ IE eller Lederne er unntatt fra dette regulativ.

Grunnlag

Tariffavtaler mellom Equinor og Lederne, NITO og Tekna.

1

1

Landansatte, midlertidig ansatt i tariffregulert stilling på sokkelen

.................................3

2

Kategori

3

3

Arbeidstid på sokkelen

3

3.1

Skiftplan

4

3.2

Endring av arbeidsplan

4

4

Grunnlønn

5

5

Sokkelkompensasjon

5

6

Kompensasjon for skift-/nattarbeid

5

7

Kompensasjon for arbeid på helg-, hellig- og høytidsdager

6

8

Beregning av overtidslønn

6

9

Ekstra dager på sokkelen

7

10

Ventetid på heliport (avgangssted)

7

11

Kansellert utreise for kategori B

8

12

Avspasering

8

12.1

Opptjening av fritid

8

12.2

Avvikling av avspasering

9

13

Kurs/opplæring i avspaseringsperioden

9

14

Innkalling i avspaseringsperioden

10

15

Kompensasjon for deltakelse på søk- og redningslag

10

16

Alarmgodtgjørelse

10

17

HMS koordinator HAM med arbeid i SAR tjeneste

11

18

Ferie

11

19

Arbeidstøy/verneutstyr

11

20

Sykelønn

12

21

Konfirmasjon

12

22

Svangerskap

12

23

Midlertidig stans av sokkelarbeid

12

24

Midlertidig arbeid på land for kategori A-personell og permanent overgang til stilling

 

på land når det er i bedriftens interesse

12

25

Opplæring på land for fast sokkelbasert personell

13

26

Erstatningsordning

13

27

Pensjonsgivende inntekt

14

2

1 Landansatte, midlertidig ansatt i tariffregulert stilling på sokkelen

Dersom det er behov for å disponere landansatte midlertidig i stillinger innenfor YS/SAFE’,LO/ IEs eller Ledernes sokkeloverenskomster utover 28 døgn pr. kalenderår, vil de landansatte bli omfattet av YS/SAFE’/LO/IEs/Ledernes sokkeloverenskomster.

2 Kategori

Det vil i dette regulativet skilles mellom følgende kategorier:

A.Helt sokkelbasert personell med fast arbeidsplan og delvis sokkelbasert personell med fast arbeidsplan i 6 måneder eller mer.

B.Alt annet personell i bedriften som utfører oppdrag eller er under opplæring på sokkelinnretning, dvs.:

a.delvis sokkelbasert personell uten fast arbeidsplan

b.delvis sokkelbasert personell med arbeidsplan som dekker mindre enn 6 måneder

c.landbasert personell med tilfeldig opphold på sokkelen

3 Arbeidstid på sokkelen

Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 12 timer i døgnet og 33,6 timer i uken i gjennomsnitt i løpet av en periode på høyst ett år.

Oppholdsperiodens lengde avtales mellom Equinor og de ansattes organisasjoner. Oppholdsperioden er definert som det tidsrom den ansatte oppholder seg i sammenheng på sokkelinnretning.

Ansatte som arbeider fast på sokkelen skal tildeles en arbeidsplan som viser oppholdsperioder og friperioder for ett år om gangen eller for det tidsrommet den ansatte skal arbeide på sokkelen. Arbeidsplanen skal være avtalt med de tillitsvalgte.

Delvis sokkelbasert personell som skal arbeide regelmessig på sokkelen i en tidsbegrenset periode, tildeles arbeidsplan for periodens varighet, jfr. punkt 2 kategorier. Delvis sokkelbasert personell med fast arbeidsplan på 6 måneder eller mer skal ha en midlertidig avtale om arbeid på sokkelen.

Såfremt oppholdsperioden etter tildelt arbeidsplan er utstått (krav til arbeidstid er oppfylt), skal den ansatte normalt ikke returnere til land med en senere helikopterrute enn den vedkommende kom ut til feltet med. Mindre uregelmessigheter som følger av værforhold o.l. er unntatt (variasjon inntil 1 - en - time).

Delvis sokkelbasert personell skal følge bedriftens arbeidstid på land når de ikke gjør sokkeltjeneste.

3

3.1Skiftplan

Med skiftarbeid menes en arbeidstidsordning der arbeidsperiodene for den enkelte ansatte legges til ulike tider av døgnet etter en på forhånd fastlagt arbeidstidsplan. Arbeidstidsplanene benevnes skiftplan.

Endring av skiftplan kompenseres med et fast beløp på kroner 2900,-.

3.2Endring av arbeidsplan

Ved endring av arbeidsplan etter eget ønske kompenseres ikke for tapte fridager.

Ved pålagt endring av arbeidsplan kompenseres for tapte fridager i beregningsperioden. I tillegg utbetales kr 2.000,- for pålagt endring for hele beregningsperioden, ref. avsnitt 3.

Beregningsperioden er perioden som ligger mellom siste ordinære 14 dager arbeid - 21 dager (14/21) fri eller eventuelt 14 dager arbeid - 28 dager (14/28) fri i gammel arbeidsplan og første 14/21-, eventuelt 14/28-syklus i ny arbeidsplan.

Beregning av tapte fridager:

Fast sokkelpersonell som følger arbeidsplan 14 dager arbeid - 21 dager fri og 14 dager arbeid - 28 dager fri :

......antall arbeidsdager i beregningsperioden x 1.75 (= opptjent fridager (inkl. ferie) -.....avviklede fridager i beregningsperioden

=....fridager til gode

Fast sokkelpersonell som følger arbeidsplan 14 dager arbeid – 28 dager fri:

......antall arbeidsdager i beregningsperioden x 2 (= opptjent fridager (inkl. ferie) -.....avviklede fridager i beregningsperioden

=....fridager til gode

En tapt fridag kompenseres med 4,8 timer basislønn + 65% for overtidsberettiget personell og 4,8 timer basislønn for ikke over- tidsberettiget personell.

4

4 Grunnlønn

Med grunnlønn menes den lønn den ansatte har i Equinors lønnssystem, uten noen form for kompensasjoner eller tillegg. Med kompensasjoner/tillegg menes: sokkelkompensasjon, overtidstillegg e.l.

5 Sokkelkompensasjon

Det ytes sokkelkompensasjon på 47 % av grunnlønn innenfor en øvre og nedre grense til arbeidstakere som omfattes av dette regulativ.

Sokkelkompensasjonens minimumssats er 515,- pr. døgn og maksimumssatsen kr. 1.355,- pr. døgn. Arbeidsåret på sokkelen stipuleres til 134 døgn.

For kategori A-personell utbetales sokkelkompensasjon som et fast tillegg hver måned.

For kategori B-personell ytes kompensasjon for den tid vedkommende oppholder seg på sokkelen:

-Inntil 6 timer: 1/2 døgnkompensasjon

-Fra og med 6 timer - inntil 24 timer: Full døgnkompensasjon

Opphold utover 24 timer:

-Inntil 6 timer: 1/2 døgnkompensasjon

-Fra og med 6 timer: Full døgnkompensasjon

6 Kompensasjon for skift-/nattarbeid

For skift og nattarbeid (19:00 – 07:00) utbetales et tillegg på kr 80,00 per time arbeidet i tidsrommet utenom dagarbeidstiden (07:00-19:00). Det betales ikke tillegg for timer som er godtgjort med overtidsbetaling.

Ved behov for konferansetid mellom arbeidstakere på minimum 15 minutter per skift innenfor helkontinuerlige skiftordninger er skift- /nattillegget kr 100,00 per time.

De lokale parter drøfter og avklarer hvilke arbeidstakergrupper i bedriften som kommer inn under ordningen med konferansetid.

Den ansatte skal ikke forlate arbeidsstedet før avløsning har funnet sted og avløser er informert om arbeidssituasjonen.

5

7 Kompensasjon for arbeid på helg-, hellig- og høytidsdager

Ansatte som er på sokkelen eller er registrert på heliport for utreise på følgende dager, godtgjøres med kr 2.060,00 per dag:

1.Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. Påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. Pinsedag, 1. og 2. Juledag samt 1. og 17. mai. På samme måte godtgjøres arbeidstakere som er på sokkelen etter kl. 1500 jul- eller nyttårsaften.

Nevnte godtgjørelser er å betrakte som et tilfeldig tillegg for den enkelte arbeidstaker.

Nevnte godtgjørelse er å betrakte som en tilfeldig kompensasjon som kommer i tillegg til andre ytelser etter dette regulativ. Den skal ikke tas med i grunnlaget for beregning av sykepenger.

Kategori B personell i lønnsgruppe I-11 til og med I-33 som ikke går på fast arbeidsplan og som arbeider på sokkel i helg- og helligdager, gis kompensasjon med 12 timelønninger pr arbeidet dag. Pålagt arbeid utover 12 timer betales med overtid, 165%.

Bedriften vil søke å unngå at personell må oppholde seg på sokkelen både jule- og nyttårshelgen.

8 Beregning av overtidslønn

Personell i lønnsgruppe I-31 og høyere som arbeider fast på sokkelen eller delvis sokkelbasert personell med arbeidsplan ytes en fast kompensasjon for uregelmessig arbeidstid på 10 %. Beregningsgrunnlaget er basislønn, dvs. grunnlønn x 1,47.

Ovennevnte gjelder også ved arbeid utover normal oppholdsperiode og utkall ved friperiode. Beregnes som et daglig tillegg.

For arbeidsledere i lønnsgruppene I-11 til og med I-22 som arbeider fast eller delvis på sokkel ytes en fast kompensasjon for uregelmessig arbeidstid på 10 % av basis lønn. Denne kompensasjonen er ment å dekke all uregelmessig arbeidstid innenfor fast oppsatte oppholdsperioder på sokkel.

Øvrig personell som arbeider fast eller delvis på sokkelen fører overtid.

Basis timelønn for beregning av overtidslønn:

Grunnlønn pr. år x 1,47 = B 1612

B = Basislønn pr. time

For lønnsgruppe I-11 til og med I-22 er pålagt arbeid ut over fastsatt ordinær arbeidstid å betrakte som overtid og skal godtgjøres med et prosenttillegg på 65 % pr. time, dvs. B + 65 %.

6

For lgr. I-11 til og med I-22 regnes påbegynt halvtime som halvtime. Ansatte i disse lønnsgruppene som blir kalt ut til arbeid utenom normal arbeidstid skal ha minimum 3 timer overtidsbetaling. Dette gjelder ikke ved overtidsarbeid i direkte tilknytning til den ordinære arbeidstid.

For kategori B-personell som er berettiget overtid, som i tillegg til arbeid på land utfører arbeid på sokkelen samme dag, godtgjøres med overtid for arbeidet tid utover normalarbeidstiden (pt. etter 1900) på sokkel (maks. 12 timer).

9 Ekstra dager på sokkelen

Ekstra dager på sokkelen utover oppholdsperiode i fast arbeidsplan godtgjøres med basislønn + 1,65 pr. time for arbeidet tid i lønnsgruppe I-11 til og med I-22.

Arbeid utover avtalt oppholdsperiode i lgr I-31 til og med I-43 kompenseres med basislønn i inntil 12 timer pr døgn.

Det gis en kompensasjon på kr. 1.050,- til personell på fast arbeidsplan som må overnatte til ekstra dag utover fastsatt ordinær oppholdsperiode (ikke utkall).

10 Ventetid på heliport (avgangssted)

Dersom forsinket helikopteravgang medfører at den ansatte ikke får begynne sitt arbeid til avtalt tid på sokkelen (etter skiftplan eller tilsagt arbeidsstart), vil den ansattes sokkelkompensasjon likevel regnes fra det tidspunkt da arbeidet på sokkelen skulle ha begynt.

Dersom helikopteravgangen til feltet blir forskjøvet to timer utover planlagt avgang, har en rett på et måltid til en verdi av kr. 100,-.

For hver fjerde ventetime på heliport utover dette har en rett på et måltid til en verdi av kr. 150,-. Bedriften vil gjøre sitt beste for at ansatte skal slippe å vente på utreisestedet.

Det skal vedlegges kvittering ved utgiftsrefusjon for måltider etter ovenstående satser.

For hotellopphold gjelder diett og overnattingssatser i hht. Equinors reiseregulativ.

Ventetid på heliport som strekker seg inn i den ansattes fritid på sokkel godtgjøres med basistimelønn (B). Blir en sent til hotell eller hjem fra heliport, får en ikke ventetidsbetaling. For hotellopphold gjelder diett og overnattingssatser i hht. Equinors reiseregulativ.

Ved venting på heliport for landbasert personell med tilfeldig opphold på sokkel gjelder bedriftens reiseregulativ og bestemmelser om pålagt reise på fritid. Sokkeltillegg beregnes fra det tidspunkt vedkommende ankommer installasjonen.

7

11 Kansellert utreise for kategori B

Kansellert utreise for kategori B (jfr. 4.1 kategori B bokstav a og c) etter dokumentert frammøte på heliport i tidsrommet fra fredag kl. 15:00 til mandag kl. 07:00 kompenseres med et engangsbeløp på kroner 1 500.

12 Avspasering

12.1Opptjening av fritid

Det opptjenes fritid etter følgende regler:

A.Kategori A

Avspasering opptjenes i henhold til godkjent arbeidsplan. I alminnelighet vil en arbeidsplan som strekker seg over ett år gi omkring 1,75 dag avspasering for hver arbeidet dag (normalt ”sokkelår"). Arbeidsplaner av kortere varighet enn et år vil ta utgangspunkt i forholdet mellom et arbeidsår på land og et arbeidsår på sokkel. Som en praktisk regel vil det gis en dag avspasering pr arbeidet dag.

B.Kategori B

Ansatte betraktes normalt ut fra ovenstående regler, men har normalt ikke feriefritid inkludert i arbeidsplanen. Det gis i så fall:

-1 dag avspasering ved overnatting

-1 1/2 dags avspasering ved overnatting natt til lørdag, søndag og helligdag for lønnsgruppe I-11 til og med I-33 (se forøvrig pkt. 7)

-2 dagers avspasering ved overnatting natt til lørdag, søndag og helligdag for lønnsgruppe I-41 til og med I-43

Skiftansatte på landanlegg som arbeider på sokkelen i sin friperiode kompenseres som for kategori B uten fast arbeidsplan samt 12 timelønninger pr dag.

8

12.2Avvikling av avspasering

Kategori A-personell og B-personell på fast plan avspaserer i henhold til oppsatt arbeidsplan.

Kategori B-personell skal avspasere opptjent fritid, og dette skal normalt gjøres i tilknytning til avsluttet opphold på sokkelen. Dersom arbeidssituasjonen tilsier det og den ansatte selv samtykker, er det adgang til å forskyve deler av avspaseringsperioder. Automatisk omgjøring av fritid til økonomisk kompensasjon skjer først etter at 200 timer er akkumulert. Kategori B- personell skal alltid avspasere en dag for hver lørdag, søndag eller helligdag som er arbeidet på sokkelen. Kategori B-personell som arbeider i avspaseringsperiode kompenseres på følgende måte:

Grunnlønn pr. måned 150

13 Kurs/opplæring i avspaseringsperioden

Kategori A-personell til og med lgr. I-22 som blir pålagt kurs/opplæring i avspaseringsperiode godtgjøres for inntil 8 timer pr. døgn etter følgende sats:

Basislønn pr. år x 1,65 1612

Kategori B-personell på fast plan skal normalt ikke pålegges kurs/opplæring i avspaseringsperiode. Dersom en avtalt/oppsatt avspaseringsperiode må forskyves, gis kompensasjon etter ovenstående formel.

For kategori A-personell i lgr. I-31 og over ytes kompensasjon for skriftlig pålagte kurs etter følgende regel:

Basislønn pr. år 1612

9

14 Innkalling i avspaseringsperioden

Dette punkt anvendes bare for kategori A-personell til og med lgr. I-43.

Med innkalling menes at bedriften får et umiddelbart behov for å pålegge den ansatte deltakelse ved konsultasjon, orientering, møte etc. Slik innkalling godtgjøres med en ulempekompensasjon.

Kompensasjonens størrelse pr. time for kategori A-personell til og med lønnsgruppe I-22 beregnes slik:

Grunnlønn x 1,65

1612

Kompensasjonens størrelse pr time for kategori A-personell i lønnsgruppe I-31 til og med I-43 beregnes slik:

Grunnlønn pr. år 1612

Merknad til pkt. 13 og 14:

Kurs/opplæring og innkallinger i avspaseringsperioden skal for den enkelte ansatte begrenses til det høyst nødvendige.

15 Kompensasjon for deltakelse på søk- og redningslag

Det gis et tillegg på kr. 3000.- pr år for deltakelse i søk- og redningslag. Tillegget er inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

16 Alarmgodtgjørelse

Alarmgodtgjørelsen er innarbeidet i sokkelkompensasjonen.

10

17 HMS koordinator HAM med arbeid i SAR tjeneste

HMS koordinator HAM (SAR sykepleiere) gis et fast ulempetillegg på kr. 2.796.- pr måned for deltakelse i SAR tjeneste. Dersom de ikke er på ordingen fast mottas kr. 275.- pr overnatting.

18 Ferie

Ferie gis i henhold til Ferielovens bestemmelser og bedriftens administrative bestemmelser. Feriepenger utbetales i juni måned hvert år. Ferie og feriegodtgjørelse gis i henhold til ferielovens bestemmelser og bedriftens administrative bestemmelser.

For kategori A-personell regnes den første friperioden etter 1. juni hvert år som sommerferie. Perioden skal gi 3 uker fri. Vinterferie er den første uken av den første friperioden etter 1. januar hvert år.

Kategori B-personell vil i prinsippet få ferie som landbasert personell, likevel slik at det gjøres en beregning av hvor mye feriefritid som er tatt ut ved avspasering.

19 Arbeidstøy/verneutstyr

Arbeidstøy og verneutstyr stilles til disposisjon av Equinor. Standard utrustning for fast sokkelbasert personell er:

-Vernehjelm (evt. med innerhette)

-Kjeledress, 2 stk

-Varmedress

-Vernestøvler

-Overlevningsdrakt

-Hansker

-Regntøy

Det kan dessuten tas ut:

-Jakke (Parkas type)

-Øreklokker

-Vernebriller

Annet tilleggsutstyr tas ut etter behov.

11

20 Sykelønn

Sykelønn og svangerskapspermisjon med lønn skal ta utgangspunkt i forventet inntekt i henhold til fast oppsatt arbeidsplan på sokkelen. Forventet inntekt regnes som grunnlønn, sokkelkompensasjon og skifttillegg dersom den ansatte skulle ha arbeidet skift.

21 Konfirmasjon

Ved egne barns konfirmasjon gis permisjon med inntil 2 dagers lønn (24 timer), selv om permisjonen på grunn av kommunikasjonsforhold e.l er av lengre varighet.

22 Svangerskap

I henhold til Helsedirektoratets forskrifter for sokkelen kan den ansatte være i arbeid inntil den

28.uke av svangerskapet. Fra og med 28. uke kan den gravide ikke fortsette å arbeide på sokkelen. Bedriften vil med bakgrunn i dette gi den ansatte permisjon med lønn inntil lovbestemt permisjon trer i kraft (3 uker før nedkomstdato). Dersom den ansatte ønsker å arbeide i landorganisasjonen, skal bedriften prøve å legge forholdene til rette

på en slik måte at eventuelt skifte av bosted, reiser o.l. kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte for den ansatte. Sokkellønn opprettholdes inntil svangerskapspermisjon tiltres.

23 Midlertidig stans av sokkelarbeid

Kategori A-personell og kategori B-personell med fast arbeidsplan inntil 6 måneder skal opprettholde sin sokkelkompensasjon dersom de ikke får gjøre tjeneste på sokkelen av årsaker de ikke har innflytelse på. Slike situasjoner forstås å være "force majeure" som inntreffer i et enkeltstående tilfelle. Med "force majeure" menes ulykkeshendelse, naturkatastrofer og lignende hendelser.

Øvrig kategori B-personell som kommer i samme situasjon, møter ved sitt landbaserte arbeidssted - såfremt ikke annet avgjøres. De godtgjøres under landoppholdet på vanlige betingelser for landbasert personell i bedriften.

24Midlertidig arbeid på land for kategori A-personell og permanent overgang til stilling på land når det er i bedriftens interesse

Bedriften har 2 ordninger for å stimulere til rotasjon mellom sokkel og land:

-midlertidig overgang til land med retur til sokkelen etterpå

-permanent overgang til land når det er i bedriftens interesse

Midlertidig arbeid på land

Personell som går midlertidig over til arbeid på land beholder sokkelkompensasjonen uavkortet i inntil 104 uker under forutsetning av at den ansatte har arbeidet i minst 2 år på sokkelen. Ved

12

kortere sokkeltid reduseres tiden tilsvarende. Personell som er berettiget til fast overtidstillegg beholder dette i hele perioden, dette anses som kompensasjon for alt overtidsarbeid. Øvrig personell er overtidsberettiget i henhold til gjeldende retningslinjer.

Permanent overgang til stilling på land

A. Fra 01.-33. uke beholdes sokkelkompensasjon inklusive fast overtid uavkortet. B. Fra 34.-66. uke gis et tillegg på 50 % av sokkelkompensasjonen

C. Fra 67.-104. uke gis et tillegg på 25 % av sokkelkompensasjonen

Summen av tiden i henhold til A, B og C overfor er begrenset til 2 år. Fremtidig arbeidsforhold skal innen den tid være avklart.

Nedtrappingstilleggets varighet skal ikke overstige arbeidet tid i fast stilling på sokkelen.

Ovenstående punkt gjelder ikke for personell med avtalt arbeidsordning som medfører veksling mellom sokkel- og landarbeid. For landbasert personell med tidsavgrenset avtale om arbeid på sokkel gis kompensasjon etter nedtrappingsordningen dersom sokkelarbeidet avbrytes av bedriften - dog ikke utover den avtalte kontraktsperiode.

Tilsvarende kan personell med slik arbeidsavtale gis mobilitetsavtale i mellomliggende landår dersom de ikke har flyttet til kontorstedet. Ved avslutning av avtalt sokkelperiode gjelder ordinære vilkår ved flytting til kontraktsfestet

kontorsted.

25 Opplæring på land for fast sokkelbasert personell

Ansatte som må stå over inntil 4 oppholdsperioder for å delta på pålagte kurs o.l. som tar sikte på å vedlikeholde eller videreutvikle kompetanse, beholder full sokkelkompensasjon.

For ansatte som deltar på frivillig basis på langvarige opplæringsprogrammer med sikte på å sikre selskapets behov for nøkkelpersonell avtales lønns- og arbeidsvilkår mellom bedriften og den ansatte.

26 Erstatningsordning

Bedriften har opprettet en ordning som gir engangserstatning ved permanent tap av helseattest for kontinentalsokkelen. Erstatningssummen er fastsatt pr. 1.7.86 til et beløp tilsvarende 10 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ordningen gjelder både fast sokkelbasert personell og personell på sokkelen med landkontrakt.

Premieutgiftene til forsikringsordningen dekkes av Equinor.

Det vises til nærmere retningslinjer for ordningen.

13

27 Pensjonsgivende inntekt

Pensjonsgivende inntekt for sokkelbasert personell er grunnlønn (inkl. feriepenger), sokkelkompensasjon, skifttillegg og fast overtid.

14